พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต

แบ่งปันในสังคมออนไลน์
  • 8
    Shares

   พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต


รูปวาดชีวประวัติพระคริสต์ จากโบสถ์แห่งหนึ่ง ในรัฐเกรละ

 

ภาษาสันสกฤตมักใช้ในการบันทึกวรรณกรรม วรรณคดีโบราณ ศิลปวิทยาการต่างๆ และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาในอินเดีย และเป็น ภาษาที่มักใช้แปลคัมภีร์อื่นนอกอินเดีย ตัวอย่างเช่น คัมภีร์เต้าเต๋อจิง และ คัมภีร์ไบเบิล หรือ พระคริสตธรรมคัมภีร์

 

อินเดียเป็นพื้นที่มีศาสนิกต่างศาสนามารวมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องด้วยเป็นชุมทางการค้าขายทั้งทางบกและทะเล แม้แต่ศาสนาเก่าแก่อย่าง ยูดาย และโซโรอัสเตอร์ ก็มีหลักฐานในอินเดียอย่างยาวนาน

อย่างศาสนาคริสต์ไม่ใช่เพิ่งเข้ามาตอนในอินเดียช่วงตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีชุมชนคริสเติยนในอินเดียมานานแล้ว โดยมากเป็นแถวอินเดียใต้

กล่าวกันว่า ศาสนาคริสต์เข้ามาอินเดีย พอๆกับ ศาสนาคริสต์เข้าไปในกรีกและยุโรป คือใน 100 ปีแรกหลังจากพระคริสต์ถูกตรึงกางเขน ในประวัติศาสตร์คริสเตียน กล่าวถึง โธมัสอัครทูต ได้ออกเทศนาสั่งสอนในแถบเปอร์เชีย มีเดีย และล่วงเลยเข้าไปในประเทศอินเดีย ชาวคริสเตียนในอินเดียเชื่อว่า โธมัสอัครทูต เสียชีวิตเมื่อราว ค.ศ. 72 ใกล้เมืองเชนไนในประเทศอินเดีย

คัมภีร์ไบเบิล หรือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นหนังสือที่บันทึกหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งในบางส่วนมีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนของคัมภีร์ของชาวยิว คัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่หนังสือเล่มเดียว แต่เป็นชุดหนังสือหลายเล่มที่เขียนโดยผู้เขียนหลายคนและหลายช่วงเวลา โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ

พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) เป็นคัมภีร์ของชาวยิว เป็นชุดหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นก่อนการประสูติของพระเยซู มีจำนวน 39 เล่ม (นับเฉพาะคัมภีร์ฮีบรู ที่ทุกนิกายเห็นตรงกัน ไม่รวมคัมภีร์อธิกธรรมในนิกาย โรมันคาทอลิกและนิกายออร์ทอดอกซ์)

พันธสัญญาใหม่ (The New Testament) เป็นชุดหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นภายหลังจากการการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู มีจำนวน 27 เล่ม

คัมภีร์ไบเบิล ถือว่าเป็นหนังสือที่ถูกแปลในภาษาอื่นๆ และภาษาท้องถิ่น มากที่สุด และเป็นหนังสือที่มีการปรับปรุงการแปลให้เหมาะกับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา แม้แต่แต่ภาษา Emoji สัญลักษณ์น่ารักๆ ที่เรามักใช้สื่อสารแทนการแสดงอารมณ์ ก็มีการแปลแล้ว ( พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ Scripture 4 Millenials)

และอีกหนึ่งภาษาในนั้นก็คือ ภาษาสันสกฤต ทว่าคัมภีร์ไบเบิลภาษาสันสกฤต ไม่ใช่ฉบับดังเดิมที่ใช้ในชุมชนคริสต์ดังเดิมในอินเดีย แต่เป็นการแปลขึ้นมาใหม่

——————-
ตัวอย่างเนื้อความ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต 
จาก 1 โครินธ์ บทที่ 13 ข้อ 4-8
——————-

๔ เปฺรม สหนศีลํ ทยาศีลํ จ อสฺติ, น ครฺโวกฺติํ กโรติ, น ตุ อีรฺษฺยามฺ‌ กโรติ, น อภิมานมฺ‌ฯ ตตฺ‌ สฺวารฺถมฺ‌ น ปศฺยติฯ

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

 

๕ เปฺรม อโศภนียํ วฺยวหารํ น กโรติฯ เปฺรม น ตุ ทฺเวษํ กโรติ น ทุษฺกรฺมํณะ สฺมรติฯ

ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

 

๖ ตตฺ‌ อนฺเยษํา ปาไปะ น, วรนฺ‌ เตษํา สทาจรไณะ ปฺรสนฺนํ ภวติฯ

ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

 

๗ ตตฺ‌ สรฺวมฺ‌ อาจฺฉาทยติ, สรฺเวษุ วิศฺวสิติ, สรฺเวษามฺ‌ อาศํา กโรติ, สรฺวมฺ‌ สหเตฯ

ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

 

๘ ภวิษฺยวาณีะ ภวิษฺยนฺติ, อาธฺยาตฺมภาษาะ ตูษฺณีกาะ ภวิษฺยนฺติ, ปรนฺตุ เปฺรมฺนะ กทาปิ อนฺตะ น ภวิษฺยติ,

ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาแปลกๆนั้น ก็จะมีเวลาเลิกกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป

________

ปัจจุบันมีการแปลเป็นภาษาสันสกฤต อยู่หลายสำนวน มีทั้งฉบับแปลเดิม แปลใหม่ และกำลังแปล ยกตัวอย่างเช่น

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต ออนไลน์ เทียบฉบับแปลไทย
https://www.bible.com/th/bible/1875/MAT.1.SANSKRIT…

ตัวอย่าง พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต ฉบับ ธรฺมฺมปุสฺตกสฺย เศษําศะ
https://archive.org/details/dharmmapustakasy00brit

โครงการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาสันสกฤตออนไลน์(แปลใหม่)
http://sanskritbible.in/readmode.html


 

รูปบุโลหะพระคริสต์ทรงฟื้นพระชนม์ จากสถาบันเทววิทยา ในรัฐทมิฬนาดู

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ Scripture 4 Millenials


หน้าปก พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต ฉบับ ธรฺมฺมปุสฺตกสฺย เศษําศะ

 

 

 

Be the first to comment on "พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต"

Leave a comment